studia wyzsze

Dlaczego warto rozpocząć studia II stopnia na kierunku Architektura?

Studia II stopnia na kierunku Architektura to kontynuacja nauki na studiach I stopnia oraz poszerzanie zdobytej dotychczas wiedzy. Studenci rozwijają zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i umiejętności praktyczne. Studia magisterskie na kierunku Architektura to nowe wyzwania, ale również większe perspektywy zatrudnienia. Przygotowują absolwentów do podjęcia kreatywnej i, co ważne, samodzielnej pracy w zawodzie architekta.

Na czym polega kształcenie na studiach II stopnia na kierunku Architektura?

Studia II stopnia na kierunku Architektura są gwarancją uzyskania niezbędnej wiedzy oraz kompetencji w zakresie projektowania architektonicznego. Program studiów uwzględnia najnowsze wymogi techniczne, potrzeby funkcjonalne oraz kładzie nacisk na równowagę ekologiczną budowli. Studia magisterskie pomagają studentom rozwijać umiejętność projektowania, ale jednocześnie budują u nich wrażliwość i poczucie troski o zachowanie o ładu przestrzennego.

Sylwetka absolwenta studiów magisterskich na kierunku Architektura

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Architektura jest idealnym kandydatem do pracy w branży budowlanej i architektonicznej. Z powodzeniem może poszukiwać zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą. Będzie idealnym kandydatem do objęcia stanowiska w instytucjach nadzoru budowlanego lub w przedsiębiorstwach związanych z architekturą wnętrz. Absolwenci Architektury są w stanie efektywnie współpracować ze specjalistami z dziedzin technicznych, artystycznych oraz humanistycznych. Ponadto mogą ubiegać się o uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.

Możliwości zatrudnienia dla magistrów Architektury

Studia II stopnia są szansą do nabycia umiejętności projektowania złożonych budynków i zespołów budynków z uwzględnieniem czynników społecznych. Absolwenci studiów magisterskich na kierunku Architektura potrafią stworzyć opracowania z zakresu ochrony konserwatorskiej, plany zagospodarowania przestrzennego czy plany miejscowe. Mogą zostać zatrudnieni jako:

● samodzielni projektanci,

● projektanci w pracowniach architektonicznych,

● pracownicy jednostek samorządowych i państwowych,

● pracownicy jednostek badawczych,

● pracownicy firm wykonujących planowanie architektoniczne, urbanistyczne oraz planistyczne.

Architektura na studiach II stopnia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Studia magisterskie na kierunku Architektura w WSEiZ oferują kształcenie o profilu ogólnoakademickim. Studia II stopnia trwają 1,5 roku, a warunkiem przyjęcia jest ukończenie Architektury lub Architektury i Urbanistyki na studiach I stopnia. Dyplom ukończenia studiów magisterskich w WSEiZ jest fundamentem do uznania kwalifikacji zawodowych architekta. Umożliwia wykonywanie zawodu we wszystkich krajach wspólnoty europejskiej. Studenci w toku kształcenia korzystają z najnowocześniejszych narzędzi (oprogramowania) oraz świetnie wyposażonych pracowni. Ukończenie studiów II stopnia na tej uczelni jest gwarancją zatrudnienia, popartego zdobytą wiedzą i umiejętnościami.